» محور های نهمین کنفرانس بین المللی برند
محور های نهمین کنفرانس بین المللی برند
محور های نهمین کنفرانس بین المللی برند
 
1- نقش برند سازی در تبیین اهداف اقتصاد مقاومتی و توسعه صادرات.
2- نقش فرهنگ، هنر و رسانه در برند سازی ملی / ایرانی
3- مسئولیت پذیری اجتماعی برندها (Brands csr)
4- چگونگی آفرینش برندهای پیشرو در بخش خصوصی