» کمیته اجرایی نهمین کنفرانس بین المللی برند
کمیته اجرایی نهمین کنفرانس بین المللی برند

کمیته اجرایی کنفرانس

 

دبیر شورای راهبری و دبیر اجرایی: آقای مهندس نجفی - مدیریت MBA از دانشگاه تهران


دبیر کمیته نمایشگاه: سرکار خانم دالوندی

مسئول امور هماهنگی حامیان و مدیر داخلی: سرکار خانم شادلو


 

دبیر کمیته صنعت، معدن، تجارت و برند :آقای مهندس منصوری

رئیس کمیته برند گردشکری :آقای دکتر محمد پناهی

دبیر کمیته اتاق های بازرگانی و تشکل های اقتصادی: آقای مهندس محمد هادی نهاوندیان

دبیر کمیته دانشگاه ها و تشکل های دانشگاهی: دکتر روح ا... پروانه خواه طهران

دبیر کمیته فناوری اطلاعات و ارتباطات و دیجیتال برندینگ :آقای محمود صادقیان

رئیس کمیته اقتصاد ورزش و برند:آقای بهمن اسکندری

دبیر هماهنگی انجمن های دوستی ایران با کشورها:آقای مهندس رضوان علیجانی

رئیس کمیته صنعت غذا و برند :آقای مهندس سید محمدرضا مرتضوی

دبیر کمیته صنعت غذا و برند :آقای مهندس کاوه زرگران

مسئول کارگاه ( ارزش یابی برند ) :سرکار خانم نوشان خوشبخت

 

دبیر هماهنگی نظام بانکی کشور :آقای مهندس مهدی معصومی

رئیس کمیته برند و کارآفرینی :آقای مهندس علیرضا پناهی


 

مشاور عالی کنفرانس: آقای حاج محمد جمعه ای

مشاور عالی کنفرانس :سرکار خانم دکتر مریم السادات آقایی

مشاور عالی مطبوعاتی: جناب آقای مسعود ابراهیمی

مشاور عالی اجرایی: آقای حاج قلندر کرمی


مشاور هنری: آقای فریبرز کبیری

مشاور بازاریابی و تبلیغات: سرکار خانم نادیا کاظمی

مشاور روابط عمومی: آقای مهندس علی حکیم الهی

مشاور عالی کنفرانس :آقای مهندس محمد هادی نهاوندیان

 

کمیته دبیرخانه: سرکار خانم امیری وفا، سرکار خانم حجازی، سرکار خانم ص دالوندی، آقای ارسلان شادلو

 


* مکاتبات نهمین کنفرانس بین المللی برند در سربرگ رسمی کنفرانس و با امضای دبیر اجرایی یا رئیس شورای سیاست گذاری کنفرانس معتبر است.