» داوری مقالات ویژه نهمین کنفرانس بین المللی برند
داوری مقالات ویژه نهمین کنفرانس بین المللی برند
 داوری مقالات
 

 مقالات دريافتي پس از بررسي اوليه به تشخيص اعضای کميته علمي براي اعضای کميته داوران کنفرانس ارسال مي‌شود.

 
اعلام نتایج داوری چکیده مقالات : 12بهمن ماه 1393
زمان اعلام نتایج داوری مقالات : 30بهمن ماه1393