» اهداف نهمین کنفرانس بین المللی برند
اهداف نهمین کنفرانس بین المللی برند
 
اهداف اصلی کنفرانس بین المللی برند
 
•   ارتقا توسعه و ترویج دانش مدیریت برند
•  ارتباط و تعامل بین سرمایه گذاران و صاحبان برند های ملی و دولت و مجلس
•  تعامل و تبادل تجارب پژوهشگران و متخصصین حوزه برند پیرامون توسعه و بکارگیری تکنیک های برند سازی
•  تبیین اهمیت برند و ترغیب سازمان ها و تشکل ها و شرکت ها به امر برند سازی
•  تبیین راهکار ها و قوانین حمایت از مالکیت فکری برند و مسائل حقوقی و داوری برند
• فضا سازی جهت تسهیل رویه های ثبت مالکیت فکری و نام و نشان تجاری در مراجع بین المللی
• کمک به توسعه پایدار صادرات از طریق حمایت از برند های ملی
• رسیدن به راهکارهای برند سازی ملی برای جذب سرمایه های خارجی