» رویکرد تخصصی نهمین کنفرانس بین المللی برند
رویکرد تخصصی نهمین کنفرانس بین المللی برند
رویکرد تخصصی کنفرانس برند
 
1- توسعه صادرات
 
- نقش و جایگاه برند و برندسازی ملی در توسعه صادرات

2- جذب سرمایه گذار خارجی 
 

رویکرد اصلی: برند سازی ملی، توسعه صادرات و جذب سرمایه گذار خارجی در اقتصاد مقاومتی