» پانل های تخصصی نهمین کنفرانس بین المللی برند
پانل های تخصصی نهمین کنفرانس بین المللی برند
پانل های تخصصی نهمین کنفرانس بین المللی برند
 
1- پانل تخصصی اقتصاد مقاومتی
    1-1- زیر ساخت های شبکه ای توسعه صادرات در اقتصاد مقاومتی
    1-2- راهکار های دستیابی به برند های موفق ملی

2- پانل تخصصی برند مشترک  
    1-2-  فرایند برندسازي مشترك

    2-2- جنبه هاي عملی برندسازي مشترك

    3-2- نقش نهادهاي دولتی و خصوصی در برندسازي مشترك
    4-2- ارزیابی اثرات برندسازي مشترك

    5-2- مطالعه موردي برندسازي مشترك در خوشه کفش ماشینی استان قم


3- پانل پایداری سازمان در گرو اجتماعی کردن برند و مسئولیت شرکتی برند
 
4- پانل تخصصی نقش و جایگاه فرهنگ، هنر و رسانه در برند سازی ایرانی / ملی 

5- پانل تخصصی  Destination Branding ( برند گردشگری، برند شهری، مال برندینگ و ... )
 
6- پانل  داوری و حقوق برند
7- پانل تخصصی فناوری اطلاعات و ارتباطات و دیجیتال برندینگ