مرکز آموزش بازرگانی

 مرکز آموزش بازرگانی حامی علمی کنفرانس برند  

گروه مانا

حامی معنوی نهمین کنفرانس برند

دانشگاه آزاد اسلامی

    حامی علمی و معنوی نهمین کنفرانس بین المللی برند

استودیو برند C4

    حامی علمی و معنوی نهمین کنفرانس برند  

دپارتمان متا برند

  دپارتمان پژوهش و توسعه برند (MetaBrand) به جمع حامیان علمی و معنوی کنفرانس برند پیوست.  

گروه بین المللی توسعه پایدار

  گروه بین المللی توسعه پایدار و دپارتمان متابرند به جمع حامیان علمی و معنوی کنفرانس برند پیوستند.

دانشگاه تربیت مدرس

    دانشگاه تربیت مدرس به جمع حامیان علمی و معنوی کنفرانس برند پیوست.

دانشگاه آزاد اسلامی مرکز بین المللی کیش

    دانشگاه آزاد اسلامی مرکز بین المللی کیش به جمع حامیان علمی و معنوی کنفرانس پیوست.

انجمن صنفی کاریابی های بین المللی ایران

 انجمن صنفی کاریابی های بین المللی ایران به جمع حامیان بین المللی کنفرانس برند پیوست.