جمعيت كارآفرينان

 جمعيت كارآفرينان حامی استراتژیک کنفرانس برند  

انجمن دوستی ایران و تاجیکستان

  انجمن دوستی  ایران و تاجیکستان , همکار استراتژیک نهمین کنفرانس بین المللی برند

انجمن صنایع نساجی ایران

 انجمن صنایع نساجی ایران، حامی استراتژیک کنفرانس برند  

کانون انجمنهای صنایع غذایی کشور​

 کانون انجمنهای صنایع غذایی کشور​، همکار استراتژیک کنفرانس برند    

شرکت سیف بنا

   شرکت سیف بنا همکار استراتژیک کنفرانس برند  

سازمان عمران کرمان

 سازمان عمران کرمان حامی استراتژیک کنفرانس برند    

وزارت صنعت،معدن و تجارت

     حامی استراتژیک نهمین کنفرانس برند