تشکیل کمیته صنعت، معدن، تجارت و برند

    تشکیل کمیته صنعت، معدن، تجارت و برند

سازمان خبری تحلیلی پارس فارس

   حامی و همکار رسانه ای نهمین کنفرانس بین المللی برند

گروه بین المللی توسعه پایدار

  گروه بین المللی توسعه پایدار و دپارتمان متابرند به جمع حامیان علمی و معنوی کنفرانس برند پیوستند.

جناب آقای دکتر شهریار شفیعی

حضور جناب آقای دکتر شهریار شفیعی در کمیته علمی کنفرانس برند  

جناب آقای دکتر رضا رحمانی

حضور جناب آقای دکتر رضا رحمانی در شورای سیاست گذاری نهمین کنفرانس بین المللی برند

خبرگزاری جمهوری اسلامی: ایرنا

​پوشش رسانه ای نهمین کنفرانس بین المللی برند توسط خبرگزاری جمهوری اسلامی: ایرنا

خبر رسانی پارس

​پوشش رسانه ای نهمین کنفرانس بین المللی برند توسط خبر رسانی پارس

دریافت مدال طلا در مسابقاتIFIA

    رئیس کمیته دانشگاه ها و تشکل های دانشگاهی کنفرانس