سایت تابناک

 پوشش خبری سایت تابناک از کنفرانس برند  

مهندس کاوه زرگران

  دبیر کمیته صنعت غذا و برند کنفرانس بین المللی برند

سید محمدرضا مرتضوی

    رئیس کمیته صنعت غذا و برند کنفرانس بین المللی برند

کانون انجمنهای صنایع غذایی کشور​

 کانون انجمنهای صنایع غذایی کشور​، همکار استراتژیک کنفرانس برند    

شرکت سیف بنا

   شرکت سیف بنا همکار استراتژیک کنفرانس برند  

سازمان عمران کرمان

 سازمان عمران کرمان حامی استراتژیک کنفرانس برند    

گروه مانا

حامی معنوی نهمین کنفرانس برند

روزنامه فرهیختگان

  روزنامه فرهیختگان حامی رسانه ای کنفرانس برند

سخنرانی دکتر بهنود ا... وردی نیک

    معرفی و مختصری از  سخنرانی دکتر بهنود ا... وردی نیک

تبارشناسی برندها از منظر یونگ

        کارگاه تخصصی تبارشناسی برندها از منظر یونگ