گروه تبلیغاتی ایده

  گروه تبلیغاتی ایده حامی طلایی کنفرانس برند  

خانه مطبوعات استانی دابی

  حامی رسانه ای نهمین کنفرانس بین المللی برند.

ادرو (شرکت شبکه راهکارهای کیمیا )

حامی نقره ای نهمین کنفرانس بین المللی برند

مصاحبه جناب دکتر فرزاد مقدم

 ضرورت پرداختن به موضوعات عملیاتی و اجرایی در نهمین کنفرانس برند

رادیو بازاریابی

     حامی رسانه ای نهمین کنفرانس برند

آی بازاریابی

    حامی رسانه ای نهمین کنفرانس بین المللی برند

آقای هیروشی اونو

   آقای هیروشی اونو  

ارانیکو

وب سایت ارانیکو حامی رسانه ای کنفرانس برند.    

آژانس تبلیغاتی آفیس

 آژانس تبلیغاتی آفیس حامی رسانه ای کنفرانس برند    

دنیای تبلیغات

دنیای تبلیغات حامی رسانه ای کنفرانس برند